Visning av honnrposter for AntiDopingNorge
Sider:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1  Generelt / Antidoping / SV: Dopingkontroll på treningskjeder 29. april 2005, 22:01
  <SNIP> jeg gir vell en lang faen i at han som kjører knebøy ved sidnav meg bruker doping. Så la folk få drive på med det de vill. Jeg synes heller at det burde være mere informasjon om hvordan du skal bruke doping på en tryggere måte(redusere bivirkninger istedet for å kjøre på med all skremmselse propagandaen)</SNIP>

  Flott at flere har tatt standpunkt mot doping. Samtidig er det litt skremmende at man viser så liten omtanke for sine treningskamerater.

  Er det virkelig helt greit at han ved siden av deg doper seg med de kortsiktige og langsiktige bivirkningene det vil medføre? Er det greit at en 27-åring propper seg full med så mye AAS og tener så hardt han kollapser med hjerteinfarkt? Er det greit at de som doper seg får bli rollemodeller for unge mennesker som begynner å trene og enda ikke har latt seg friste til å dope seg?

  Dette handler ikke om å pisse i en kopp, det handler om å ta ansvar for sitt eget treningsmiljø!
  Honnr gitt av : Gerry, 02. november 2012, 00:27
  2  Generelt / Antidoping / SV: ADN VS TIL 03. mai 2006, 23:03


  - Er ikke sportsdrikker og sportsbarer kosttilskudd?
  Soje; gidder du snart lese Olympiatopp dokumentet jeg ga deg link til?
  http://www.nif.idrett.no/files/{E753987E-067B-43CB-9563-D8B543A5C101}.pdf

  Der fremgår det bl.a.:

  Kosttilskudd med lav risiko                         
  Renhet: Bruk av disse kosttilskuddene gir lav risiko for å få i seg forbudte stoffer.

  Produkt: 

  Sportsprodukter, (ex. sportsdrikke, energibar).
  Energigivende pulver (ex. protein- og ernæringspulver).
  Tran.
  Fettsyrepreparater (ex. omega-3).
  Vitaminpreparater (ex. vitamin B, C, D og E).
  Mineralpreparater (ex. kalsium, magnesium).
  Sporstoffpreparater (ex. jern, sink).
  Antioksidantpreparater (ex. vitamin C og E, ß-karoten, selen).
  Multi vitamin mineral preparater.
  Råmelkstabletter (colostrum).

  Kjøp:

  Kosttilskudd som nevnt over, må være kjøpt i Norge for at de skal ha lav
  risiko. Kosttilskudd kjøpt på apotek kan ha lavere risiko enn kosttilskudd
  kjøpt i helsekostforretning eller via andre distribusjonskanaler. Kosttilskudd som nevnt over, har ikke lav risiko hvis de er kjøpt i utlandet
  eller via internett

  Produsent og dokumentasjon:

  Kosttilskudd fra legemiddelprodusenter og næringsmiddelprodusenter
  med GMP-standard1 kan ha lavere risiko enn kosttilskudd fra
  ukjente produsenter uten GMPstandard. Kosttilskudd som nevnt
  over, har høy risiko hvis de kommer fra en produsent som produserer
  forbudte stoffer eller forløpere til forbudte stoffer.

  Jeg vil gjerne vite hvem som er bedre kvalifisert til kostholdsrådgivning enn en toppidrettsutøver som lever av å optimalisere kostholdet sitt.....
  Etter vår mening, Olympiatoppens ernæringsavdeling.
  Sitat
  Honnr gitt av : belsebub, 03. mai 2006, 23:05
  3  Generelt / Antidoping / SV: Dopingkontroll på treningskjeder 06. mars 2006, 19:31
  Pressemelding:
  Datatilsynet har fattet vedtak om å stanse de frivillige dopingkontrollene på norske treningssentre. Datatilsynet mener kontrollene er i strid med prinsippene i personopplysningsloven. Datatilsynet og Antidoping Norge er begge av den oppfatning at det er behov for en bedre antidoping-lovgivning, slik at dopingmisbruk kan stoppes.


  Antidoping Norge lanserte våren 2005 et antidopingprogram for treningssentre i samarbeid med Norges Treningssenterforbund. Programmet bygger på tre hovedelementer; kompetanseheving blant ansatte, holdningsskapende arbeid blant medlemmene og frivillige dopingkontroller. Så langt deltar omlag 50 sentre over hele landet i dette prosjektet.


  Det er de frivillige kontrollene Datatilsynet nå vil stanse. Antidoping Norge mener begrunnelsen for vedtaket ikke er korrekt og vil påklage vedtaket til Personvernnemnden. Antidoping Norge anser ikke kontrollene som et for stort inngripen i den enkeltes personvern så lenge det er basert på frivillighet.


  Datatilsynet er av den oppfatning at det ikke er akseptabelt at det gjennomføres dopingtester av ”enhver som måtte samtykke til det.” Videre legger de til grunn at erverv og bruk av dopingmidler så langt ikke er forbudt ved lov.


  Datatilsynet mener dopingmidler er ”langt mer nærliggende for utøvere med hovedfokus på gode resultater enn for den store hovedtyngden av mosjonister som trener mer eller mindre jevnlig for å holde seg i brukbar form”. Datatilsynet bagatelliserer omfanget av dopingbruk på treningssentre, og den skaden misbruk kan ha for den enkelte og for samfunnet. Antidoping Norge er ikke i tvil om at dopingmisbruk er langt mer utbredt blant vanlige ungdommer enn blant norske toppidrettsutøvere. Dessuten tyder mye på at bruken av anabole steroider blant ungdom øker dramatisk.


  En meningsmåling utført av TNS Gallup for Antidoping Norge i januar viste at et stort flertall av befolkningen er positive til testing på treningssentre. 70 prosent av de spurte mener Antidoping Norge bør dopingteste de som trener på treningssenter.


  I undersøkelsen kom det også frem at et klart flertall av de spurte, hele 67 prosent, mener at bruk og oppbevaring av anabole steroider bør bli straffet på lik linje som f.eks hasj.


  Datatilsynet etterlyser en nasjonal antidopinglov og oppfordrer til politisk engasjement i saken. I vedtaket heter det ”Datatilsynet ser i denne saken et behov for lovgivers gjennomgang og politisk engasjement med tanke på utforming av regler som styrker muligheten for å beholde dopingfri idrett og aktivitet i Norge samtidig som grunnleggende personvernshensyn og rettssikkerhet ivaretas.”


  Dette er et syn Antidoping Norge deler med Datatilsynet. Antidoping Norge har lenge jobbet for en bedre lovgivning på området. En rekke andre land har innført egne antidopinglover, deriblant Danmark, Italia, USA, Australia og Frankrike. 

  Regjeringen ønsker å ta doping som samfunnsproblem på alvor. Allerede i Soria-Moria erklæringen uttalte Regjeringen at de vil ”intensivere antidopingarbeide, også utenfor den organiserte idretten”.


  Antidoping Norge har tiltro til at Regjeringen vil følge opp Antidoping Norges initiativ og oppfordringen fra Datatilsynet om å lage en antidopinglov også i Norge.

  Kontaktpersoner:


  Antidoping Norge, Andreas Høistad, 91597500
  Norges Treningssenter Forbund, Jorunn Foss, 90867598
  Honnr gitt av : Bob Paar, 06. mars 2006, 21:25
  4  Generelt / Antidoping / SV: ADN og rettssikkerhet 19. november 2005, 18:06

  I mandagens Dagbladet hadde advokat Terje Scavenius et leserinnlegg om utøveres rettssikkerhet i dopingsaker. Antidoping Norge mener det er uriktig å fortsette en av domstolen rettskraftig avgjort sak, men ser grunn til å komme med kommentarer til hans leserinnlegg. 

  I henhold til NIFs lov har Antidoping Norge kontroll- og påtalekompetanse i alle dopingsaker. Antidoping Norge mener det er klar forpliktelse for Antidoping Norge å gi utøvere som har avlagt positiv dopingprøve veiledning om plikter og rettigheter i en dopingsak. På samme måte er informasjon og forebyggende arbeid en viktig del av Antidoping Norges formål. Antidoping Norge har gjennom de senere år gitt bred informasjon om hva konsekvensene av dopingbruk kan medføre for den enkelte utøver. Våre oppgaver blir klart og tydelig kommunisert til omverdenen, herunder særlig til utøvere som avlegger positiv dopingprøve.

  Det er helt naturlig at Antidoping Norge som påtalemyndighet søker mest mulig informasjon fra utøveren. Det at opplysninger utøveren gir vil kunne nyttes i påfølgende domstolsbehandling, er åpenbart. Antidoping Norge aksepterer ikke beskyldningen fra Scavenius om at opplysninger misbrukes.

  Mulige brudd på dopingbestemmelsene skal følges opp av Antidoping Norge. Når saken er tilstrekkelig opplyst fra administrasjonen, blir den forelagt en egen særskilt påtalenemnd. Påtalenemnden er uavhengig og fatter sine avgjørelser om anmeldelse på fritt grunnlag. Påtalenemnden arbeider i samsvar med alminnelige rettsprinsipper som skal sikre en forsvarlig, objektiv og rettssikker behandling av alle påtalespørsmål. Påtalenemndens medlemmer har juridisk- medisinsk- og farmakologisk kompetanse.

  Antidoping Norge er opptatt av å kvalitetssikre sitt arbeid, og har som påtaleorgan en plikt til ikke bare å undersøke bevis som taler for at utøver har brutt NIFs lov, men også forhold som taler til utøvers gunst.

  Terje Scavenius tar feil når han sier det ikke finnes tilstrekkelige gode prosessregler. NIFs lov inneholder saksbehandlingsregler som sikrer utøvers rettssikkerhet. Det vises til NIFs lov § 12-13 der det bla. fremgår at:
  - utøver skal varsles så raskt som mulig
  - at anmeldelse skal inngis skriftlig
  - at den anmeldtes gis rett til å forklare seg
  - at sakene skal utredes nøye før de blir avgjort
  - at begge partene kan kreve muntlig forhandling
  - at avgjørelsen skal begrunnes
  - at frist for anke, og hvem anke skal fremmes til, skal opplyses.

  Sakene avgjøres i første instans av et frittstående og uavhengig Domsutvalg oppnevnt av Idrettstinget (NIFs generalforsamling). Anke behandles av et tilsvarende uavhengig appellutvalg.

  I NIFs lov § 12-19 fremgår det at når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig. Videre heter det at utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Domsutvalgets praksis de siste fem år viser at der det avholdes muntlig høring i anledning saken, vil det bli oppnevnt forsvarer på domsinstansens bekostning. I Strandsaken ble advokat Scavenius således oppnevnt, og praksis tilsier at Scavenius får sitt salær dekket på samme måte som i straffesaker som behandles for de ordinære domstoler.
   
  Dopingsaker er straffesaker i henhold til NIFs lov, men ikke i straffelovens forstand. NIFs dopingbestemmelser og Antidoping Norges funksjon som kontroll- og påtaleorgan bygger på WADAs verdensomspennende regelverk. WADAs regelverk er også grunnlaget for FN-organet UNESCOs nye antidopingkonvensjon. Regelverket som foreligger oppfyller alle grunnleggende krav til en rettferdig behandling, noe de fleste aktører forholder seg til.  Honnr gitt av : SilverFox, 21. november 2005, 07:20
  5  Generelt / Antidoping / SV: Bort med vekter for å minke doping? 31. oktober 2005, 00:03
  Tøffeste som er kommet fra ADN på lenge!! rofl

  Jo, takk Smiley


  Å FJERNE vekter for å hindre folk i å dope seg blir bare sprøyt.
  Man trener på det gymmet man har...hvis det gymmet fjerner hantler, så blir det bare et dårligere gym... OG man mister litt av muligheten til å ha fremgang dopingfritt... Wink
  Gå over til KUN maskiner, og mosjonistenes velvære vil sikkert øke, men det blir jo fullstendig umulig å ha seriøs styrkefremgang og kunne komme noen vei i treningen sin.

  Tror aldri noen har ment at det å fjerne vekter hindrer noen å dope seg, men det kan bidra til at de som doper seg finner seg andre steder å være, f.x. sin egen kjeller.

  Samtidig er det ett poeng at 100 "vanlige" medlemmer er bedre enn "10" stooore medlemmer....

  Er dette ett problem for de av dere som trener "rent"? Er det stigmatiserende? Ja, det er det!

  Er det forståelig? Ja, det er det også.

  Det er vanvittig skremmende å lese hvordan folk på dette forumet, som i all hovedsak, fremstår som personer som trener uten doping allikevel er opptatt av at folk skal få dope seg og at det er helt OK om de man trener sammen med doper seg.

  De tilfellene av folk som trener og doper seg som jeg kommer borti er ikke de som trener seriøst og har gjort det i mange år. Det er han med litt dårlig selvbilde og som tror at større kropp gjør ham mer populær og gir sjans på damene. Etter ett par kurer med AAS hvor resultatene ikke lar vente på seg oppdager han at han er god til noe. God til å trene.  At han vet like mye om det han setter i kroppen som bestemoren min vet om fotballformasjoner bryr han seg ikke om. Og hva skjer? Jo, det går til helvete. Fysisk. Psykisk. Sosialt.

  De tilfellene er det mange av. For mange. Altfor mange.

  At det så er noen "proffe" som gjennom erfaring og kompetanse driver seriøs trening og som har kontroll på dopingbruken sin tviler jeg ikke på. Tviler heller ikke på at de kommer unna uten de dramatiske bivirkningene. Jeg synes fortsatt ikke det er OK å dope seg, men jeg er mye mer opptatt av han uvitende 16-åringen med dårlig selvbilde.

  Og hvem har denne 16-åringen som selvbilde? Jo, han store fyren borte ved frivektene og som sier han ikke doper seg, men driter i hva andre gjør med kroppen sin.

  Han 16-åringen forstår ikke at det ligger mange år med intens og fokusert trening bak resultatene til han der store karen. Han vil bare bli sånn, helst før sommeren.

  Det høres teit ut, men tro meg det er utrolig mange eksempler på nettopp det.

  Vår jobb er å hindre den 16-åringen i ta det valget; valget om å bestille en kur på nettet fordi han har hørt en annen som gjorde det og det fungerte så bra.

  At når han kommer på treningssenteret sitt så møter han ansatte og andre medlemmer som aktivt tar avstand fra doping. Som får han til å forstå at AAS kan være farlig, men enda mer viktig: Han kan få gode resultater og være en del av ett godt miljø uten AAS.

  Mange på dette forumet er kritiske til en del av det vi driver med og en del av det vi sier i det offentlige rom. Jeg tror noe av grunnen er at dere tror dere er målgruppen. Det er dere ikke. Ihvertfall ikke primært.

  De av dere som driver aktivt vet godt hvilket spilleregler som gjelder og det skjer mye bra arbeide i de miljøene. At regelverket, internasjonalt og nasjonalt, av og til synes firkantet og rigid må vi leve med.

  De av dere som lever for trening og kropp, og fortrinnsvis uten doping, må stå på. Jeg skulle bare ønske at dere aktivt jobbet for at også andre holder seg unna doping.

  Og til den gruppen som mener doping er greit, det angår ikke meg, la folk få dope seg i fred osv; Glem det!

  Selv om en del av det vi gjør og sier antagelig misoppfattes her betyr ikke at alt vi gjør er riktig. De av dere som kommer med saklig og konstruktive innspill på dette forumet bidrar til det arbeidet vi gjør. Det er ikke alle diskusjoner jeg kan engasjere meg i, f.x. når det går på person, men vi leser det meste som skrives her og er oppmerksomme på synspunkter og innspill selvom vi ikke kommenterer de.

  Trygge treningsmiljøer uten doping er ett mål vi skal nå. Det gjelder bare å finne riktig vei dit.

  Bare noen tanker fra meg en sen kveldstime...
  Honnr gitt av : Benpressmannen, 31. oktober 2005, 12:40
  6  Generelt / Antidoping / SV: Bort med vekter for å minke doping? 31. oktober 2005, 00:03
  Tøffeste som er kommet fra ADN på lenge!! rofl

  Jo, takk Smiley


  Å FJERNE vekter for å hindre folk i å dope seg blir bare sprøyt.
  Man trener på det gymmet man har...hvis det gymmet fjerner hantler, så blir det bare et dårligere gym... OG man mister litt av muligheten til å ha fremgang dopingfritt... Wink
  Gå over til KUN maskiner, og mosjonistenes velvære vil sikkert øke, men det blir jo fullstendig umulig å ha seriøs styrkefremgang og kunne komme noen vei i treningen sin.

  Tror aldri noen har ment at det å fjerne vekter hindrer noen å dope seg, men det kan bidra til at de som doper seg finner seg andre steder å være, f.x. sin egen kjeller.

  Samtidig er det ett poeng at 100 "vanlige" medlemmer er bedre enn "10" stooore medlemmer....

  Er dette ett problem for de av dere som trener "rent"? Er det stigmatiserende? Ja, det er det!

  Er det forståelig? Ja, det er det også.

  Det er vanvittig skremmende å lese hvordan folk på dette forumet, som i all hovedsak, fremstår som personer som trener uten doping allikevel er opptatt av at folk skal få dope seg og at det er helt OK om de man trener sammen med doper seg.

  De tilfellene av folk som trener og doper seg som jeg kommer borti er ikke de som trener seriøst og har gjort det i mange år. Det er han med litt dårlig selvbilde og som tror at større kropp gjør ham mer populær og gir sjans på damene. Etter ett par kurer med AAS hvor resultatene ikke lar vente på seg oppdager han at han er god til noe. God til å trene.  At han vet like mye om det han setter i kroppen som bestemoren min vet om fotballformasjoner bryr han seg ikke om. Og hva skjer? Jo, det går til helvete. Fysisk. Psykisk. Sosialt.

  De tilfellene er det mange av. For mange. Altfor mange.

  At det så er noen "proffe" som gjennom erfaring og kompetanse driver seriøs trening og som har kontroll på dopingbruken sin tviler jeg ikke på. Tviler heller ikke på at de kommer unna uten de dramatiske bivirkningene. Jeg synes fortsatt ikke det er OK å dope seg, men jeg er mye mer opptatt av han uvitende 16-åringen med dårlig selvbilde.

  Og hvem har denne 16-åringen som selvbilde? Jo, han store fyren borte ved frivektene og som sier han ikke doper seg, men driter i hva andre gjør med kroppen sin.

  Han 16-åringen forstår ikke at det ligger mange år med intens og fokusert trening bak resultatene til han der store karen. Han vil bare bli sånn, helst før sommeren.

  Det høres teit ut, men tro meg det er utrolig mange eksempler på nettopp det.

  Vår jobb er å hindre den 16-åringen i ta det valget; valget om å bestille en kur på nettet fordi han har hørt en annen som gjorde det og det fungerte så bra.

  At når han kommer på treningssenteret sitt så møter han ansatte og andre medlemmer som aktivt tar avstand fra doping. Som får han til å forstå at AAS kan være farlig, men enda mer viktig: Han kan få gode resultater og være en del av ett godt miljø uten AAS.

  Mange på dette forumet er kritiske til en del av det vi driver med og en del av det vi sier i det offentlige rom. Jeg tror noe av grunnen er at dere tror dere er målgruppen. Det er dere ikke. Ihvertfall ikke primært.

  De av dere som driver aktivt vet godt hvilket spilleregler som gjelder og det skjer mye bra arbeide i de miljøene. At regelverket, internasjonalt og nasjonalt, av og til synes firkantet og rigid må vi leve med.

  De av dere som lever for trening og kropp, og fortrinnsvis uten doping, må stå på. Jeg skulle bare ønske at dere aktivt jobbet for at også andre holder seg unna doping.

  Og til den gruppen som mener doping er greit, det angår ikke meg, la folk få dope seg i fred osv; Glem det!

  Selv om en del av det vi gjør og sier antagelig misoppfattes her betyr ikke at alt vi gjør er riktig. De av dere som kommer med saklig og konstruktive innspill på dette forumet bidrar til det arbeidet vi gjør. Det er ikke alle diskusjoner jeg kan engasjere meg i, f.x. når det går på person, men vi leser det meste som skrives her og er oppmerksomme på synspunkter og innspill selvom vi ikke kommenterer de.

  Trygge treningsmiljøer uten doping er ett mål vi skal nå. Det gjelder bare å finne riktig vei dit.

  Bare noen tanker fra meg en sen kveldstime...
  Honnr gitt av : A, 31. oktober 2005, 12:30
  7  Generelt / Antidoping / SV: Bort med vekter for å minke doping? 31. oktober 2005, 00:03
  Tøffeste som er kommet fra ADN på lenge!! rofl

  Jo, takk Smiley


  Å FJERNE vekter for å hindre folk i å dope seg blir bare sprøyt.
  Man trener på det gymmet man har...hvis det gymmet fjerner hantler, så blir det bare et dårligere gym... OG man mister litt av muligheten til å ha fremgang dopingfritt... Wink
  Gå over til KUN maskiner, og mosjonistenes velvære vil sikkert øke, men det blir jo fullstendig umulig å ha seriøs styrkefremgang og kunne komme noen vei i treningen sin.

  Tror aldri noen har ment at det å fjerne vekter hindrer noen å dope seg, men det kan bidra til at de som doper seg finner seg andre steder å være, f.x. sin egen kjeller.

  Samtidig er det ett poeng at 100 "vanlige" medlemmer er bedre enn "10" stooore medlemmer....

  Er dette ett problem for de av dere som trener "rent"? Er det stigmatiserende? Ja, det er det!

  Er det forståelig? Ja, det er det også.

  Det er vanvittig skremmende å lese hvordan folk på dette forumet, som i all hovedsak, fremstår som personer som trener uten doping allikevel er opptatt av at folk skal få dope seg og at det er helt OK om de man trener sammen med doper seg.

  De tilfellene av folk som trener og doper seg som jeg kommer borti er ikke de som trener seriøst og har gjort det i mange år. Det er han med litt dårlig selvbilde og som tror at større kropp gjør ham mer populær og gir sjans på damene. Etter ett par kurer med AAS hvor resultatene ikke lar vente på seg oppdager han at han er god til noe. God til å trene.  At han vet like mye om det han setter i kroppen som bestemoren min vet om fotballformasjoner bryr han seg ikke om. Og hva skjer? Jo, det går til helvete. Fysisk. Psykisk. Sosialt.

  De tilfellene er det mange av. For mange. Altfor mange.

  At det så er noen "proffe" som gjennom erfaring og kompetanse driver seriøs trening og som har kontroll på dopingbruken sin tviler jeg ikke på. Tviler heller ikke på at de kommer unna uten de dramatiske bivirkningene. Jeg synes fortsatt ikke det er OK å dope seg, men jeg er mye mer opptatt av han uvitende 16-åringen med dårlig selvbilde.

  Og hvem har denne 16-åringen som selvbilde? Jo, han store fyren borte ved frivektene og som sier han ikke doper seg, men driter i hva andre gjør med kroppen sin.

  Han 16-åringen forstår ikke at det ligger mange år med intens og fokusert trening bak resultatene til han der store karen. Han vil bare bli sånn, helst før sommeren.

  Det høres teit ut, men tro meg det er utrolig mange eksempler på nettopp det.

  Vår jobb er å hindre den 16-åringen i ta det valget; valget om å bestille en kur på nettet fordi han har hørt en annen som gjorde det og det fungerte så bra.

  At når han kommer på treningssenteret sitt så møter han ansatte og andre medlemmer som aktivt tar avstand fra doping. Som får han til å forstå at AAS kan være farlig, men enda mer viktig: Han kan få gode resultater og være en del av ett godt miljø uten AAS.

  Mange på dette forumet er kritiske til en del av det vi driver med og en del av det vi sier i det offentlige rom. Jeg tror noe av grunnen er at dere tror dere er målgruppen. Det er dere ikke. Ihvertfall ikke primært.

  De av dere som driver aktivt vet godt hvilket spilleregler som gjelder og det skjer mye bra arbeide i de miljøene. At regelverket, internasjonalt og nasjonalt, av og til synes firkantet og rigid må vi leve med.

  De av dere som lever for trening og kropp, og fortrinnsvis uten doping, må stå på. Jeg skulle bare ønske at dere aktivt jobbet for at også andre holder seg unna doping.

  Og til den gruppen som mener doping er greit, det angår ikke meg, la folk få dope seg i fred osv; Glem det!

  Selv om en del av det vi gjør og sier antagelig misoppfattes her betyr ikke at alt vi gjør er riktig. De av dere som kommer med saklig og konstruktive innspill på dette forumet bidrar til det arbeidet vi gjør. Det er ikke alle diskusjoner jeg kan engasjere meg i, f.x. når det går på person, men vi leser det meste som skrives her og er oppmerksomme på synspunkter og innspill selvom vi ikke kommenterer de.

  Trygge treningsmiljøer uten doping er ett mål vi skal nå. Det gjelder bare å finne riktig vei dit.

  Bare noen tanker fra meg en sen kveldstime...
  Honnr gitt av : Hr. Kules, 31. oktober 2005, 00:48
  8  Generelt / Antidoping / SV: Bort med vekter for å minke doping? 30. oktober 2005, 20:33


  Antidoping Norge

  Sjarmtroll!
  Honnr gitt av : Kikki, 30. oktober 2005, 20:40
  9  Generelt / Antidoping / SV: "Bolere" får kjøreforbud? 08. september 2005, 18:55
  Så hvis du og jeg skriver en kontrakt på at jeg får lov til å kappe skolten av deg... er det da plutselig lov for meg å drepe deg? Fordi vi har en "Kontrakt" på det, eller går norsk lov foran?? Smiley
  Det Bjørn Måseide og ADN prøvde på, er ulovlig IFLG norsk Lov. End of another story. Smiley

  Det å gi ett frivillig samtykke er fullt lov. ADN har samarbeidet med juridisk ekspertise, Forbrukerådet, Datatilsynet m.fl. rundt disse egenerklæringene

  Nøkkelordet er: FRIVILLIG

  Alt som er frivillig innebærer at man også kan trekke samtykket sitt når som helst.

  Men igjen folkens: Doping (AAS mv.) hører ikke hjemme på treningssentre og vi vil alltid jobbe med FOREBYGGENDE tiltak, både innenfor og utenfor den organiserte idretten, for å hindre at unge mennesker doper seg til bedre resultater eller penere kropper. Doping hører ikke hjemme hverken i idretten eller på treningssenteret.

  Samtidig kan ingen tvinges til å avlegge dopingprøve på treningssentre i dag (med mindre det drives av klubb tilknyttet NIF)


  edit: Har akkurat rekruttert en rekruttløfter i styrkeløft, han er 12 år, og skiver under antidopinkontrakt med styrkeløftforbundet og ADN, da han er i organisert idrett vet hans foreldre at HAN kan bli testet, mens hans venner ikke kan bli det. På vårt gym, er det gymeieren som avgjør at ADN får komme inn og teste oss som er styrkeløftere eller fotballspillere. Dette hadde ikke Bjørn Arild vært nødt til, men han velger selvfølgelig å samarbeide med ADN for ikke å lage styr for oss organiserte.. Smiley Doping hører ikke hjemme i idrett.

  Doping hører ikke hjemme i noen sammenheng!
  Honnr gitt av : Vidis, 01. oktober 2005, 18:32
  10  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : Vidis, 24. september 2005, 13:21
  11  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : HITman, 15. september 2005, 22:45
  12  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : Saktemensikkert, 15. september 2005, 03:41
  13  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : Jo1, 14. september 2005, 16:10
  14  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : BadBoy, 14. september 2005, 14:29
  15  Generelt / Antidoping / Antidoping Norge søker kontakt 14. september 2005, 10:38
  Hei alle sammen!

  Vi i Antidoping Norge kunne gjerne tenke oss å komme i kontakt med personer som har brukt eller bruker AAS for å lære fra deres erfaringer.

  Du må gjerne være anonym når du kontakter meg og vår samtale forblir fortrolig.

  Send meg PM så tar vi det derfra...

  Andreas Smiley
  Honnr gitt av : Egil Skallagrimsson, 14. september 2005, 10:41
  Sider:
 • 1
 • 2
 • 3
 • Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

  5 digge middager med cottage cheese

  Kosthold09.08.2021270

  Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
  Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
  Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

  5 fordeler med stående leggpress

  Trening28.06.202153

  Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!