Skrevet av Emne: Mener doping må kriminaliseres  (Lest 16013 ganger)

Utlogget aiwass

 • Elite medlem
 • *******
 • Innlegg: 4 322
 • Honnør: 1098
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 322


Utlogget aiwass

 • Elite medlem
 • *******
 • Innlegg: 4 322
 • Honnør: 1098
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 322

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #16 : 07. mai 2005, 15:51 »
Blir det ikke litt rart å se Maurice Green vinne nye ol-gull, hvis du veit at en i blokka di løper 100metern sekundet rakere?(ekstremt eksempel)

Meningsløst eksempel. Steroider eller ei, har 'en i blokka di' like gode gener som Maurice Green? All verdens dop garanterer ingen medaljer uten anlegg og hardt arbeid...

Utlogget Mike Tyson

 • Forumavhengig
 • ******
 • Innlegg: 777
 • Honnør: 11
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 777

 • Iron Mike
SV: Mener doping må kriminaliseres
« #17 : 07. mai 2005, 16:29 »
Personlig mener jeg at folk kan ha steroider og div. til eget bruk, så lenge de ikke sprer og selger det. For man lurer jo ingen, alle vet hvem som boler og ikke..!
Undisputed Heavyweight Champion Of The World

Utlogget Saktemensikkert

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 4 644
 • Honnør: 310
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 644

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #18 : 07. mai 2005, 19:19 »
...alle vet hvem som boler og ikke..!
Jeg vet om mange som trener rent som har ryktet på seg (pga. størrelse og styrke), og de rynker nok på nesen over utsagn som dette. Og nei; det er ikke bare å ta det som et kompliment, noen av "ryktesprederne" kan være ganske nådeløse.
VEIKING POWER


Konkurrerende utøver - Styrkeløft

Medlem av Bodø SK

Squats were one of my favourite back exercises - Schwartzenegger

Utlogget Maui

 • Erfaren bruker
 • ****
 • Innlegg: 304
 • Honnør: 43
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 304

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #19 : 07. mai 2005, 19:32 »
Helt klart FEIL,la folk ta sine egene valg!!

Synes alt dette forbud snakke er helt på trynet,politie har nok av ting og prioritere foran dette..

Man kan ikke forby alt man ikke forstår,synes reglene idag er bra nok..

Utlogget 25årstrening

 • Tungvekter
 • *******
 • Innlegg: 3 259
 • Honnør: 270
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 3 259

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #20 : 08. mai 2005, 17:44 »
La meg, for ordens skyld siden det å diskutere dette spørsmålet på en nyansert måte er som å prøve å kaste snøballer i helvete, si at jeg fullt ut støtter anti-doping arbeidet i organiserte idretter.
Jeg har også forståelse for at ADN, gitt sin oppgave, mener det beste ville være å kriminaliserer bruk og erverv av dopingmidler.

Men det er selvsagt et meget alvorlig og prinsipielt spørsmål om hva som bør kriminaliseres i et moderne samfunn, og dette går langt, langt utover spørsmålet om antidoping i idrett. Når man skal vurdere kriminalisering av AAS blir spørsmålet:
-om det er prinsipielt riktig å kriminalisere det, fordi det setter spørsmål ved enkeltmenneskets autonomi (ref Olaisen-utvalget) og hvor mange nye ofre man skal produsere gjennom domfellelse, og om bruk av AAS utgjør et alvorlig samfunnsproblem
-om politi og påtalemyndighet bør prioritere dette sett oppmot andre aktiviteter i samfunnet, særlig da narkotikasaker.

Det jeg har liten sympati for, er at ADN prøver å kjøre opp denne saken i media når den NETTOPP har vært vurdert i en lang og kostnadskrevende prosess med eget ekspertutvalg og høringsuttalelser fra forskjellige relevante instanser. Hva er begrunnelsen for ønsket om en slik "omkamp"? Er det å skremme foreldre til ungdom som trener? Har dere virkelig empirisk grunnlag for å si at bruk av AAS nå er blitt utbredt blant jenter, slik dere har påstått i media? Jeg tviler på at stortingspolitikerne vil prioritere dette nå etter den prosessen som nettopp er avsluttet.

Justisministeren oppsummerte denne prosessen slik for Stortinget-

Innst.S.nr.64 (2004-2005)
Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ola D Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om lovmessig å forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, og forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo, May Hansen, Sigbjørn Molvik og Siri Hall Arnøy om tiltak for å begrense bruken av dopingmidler blant barn og unge
________________________________________
   
Vedlegg 2. Brev fra Justis- og politidepartementet v/statsråden til justiskomiteen, datert 5. november 2004
Dok.nr.8:84 (2003-2004): - Forslag fra stortingsrepresentant Ola D Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om lovmessig å forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler
       Jeg viser til brev fra justiskomiteen 19. oktober 2004 om et privat lovforslag fra stortingsrepresentantene Ola D Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av dopingmidler gjennom en utvidelse av straffeloven § 162 b.
       Justisdepartementet la i høringsbrev 10. oktober 2001 fram et forslag om å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av anabole steroider/testosteron (AAS). Høringen avdekket at det hersket uenighet om det er noen sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og risiko for økt aggresjon og voldelig atferd. Til oppfølging av dette spørsmålet oppnevnte jeg derfor en arbeidsgruppe, for å innhente faglige vurderinger som kunne opplyse spørsmålet best mulig. Arbeidsgruppen besto av den daværende formannen i Rettsmedisinsk kommisjon, professor Bjørnar Olaisen (leder), professor Egil Haug, Hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus, og professor Jørg Mørland, Div. for rettstoks. og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Seniorforsker Kurt I. Myhre, Senter for medisinsk metodevurdering, var sekretær for gruppen.
       Arbeidsgruppen fikk i mandat å innhente de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og økt risiko for aggresjon og voldelig atferd hos misbrukeren, og å gi en samlet bedømmelse av hva forskningen på området tillater av slutninger av om og eventuelt i hvilken grad det foreligger en slik sammenheng.
       Arbeidsgruppen utførte en omfattende evaluering av den viktigste forskningslitteraturen på området. Rapporten ble avgitt til departementet 8. januar 2004 (se vedlegg). Gruppens medlemmer var enige om følgende konklusjoner:
-   Det kan anses som vel dokumentert at anabole steroider i doser opp til lave dopingdoser innebærer liten eller ingen påvirkning av personens aggresjonsnivå.
-   Det er ikke dokumentert at det er årsaksmessig sammenheng mellom noe moderate doser anabole steroider og aggressivitet.
-   Det er ikke gjort forsøk med bruk av flere ulike anabole steroider samtidig, og heller ikke med gjentatte, langvarige kurer. De dosene man har benyttet eksperimentelt, er ikke i nærheten av de høyeste som rapporteres benyttet i dopingsammenheng. Man har derfor ikke eksperimentelt basert kunnskap om hvilke effekter slike doser har.
-   Den samlede informasjonen fra de kontrollerte kliniske forsøkene der det er benyttet de høyeste dosene, gir indikasjon på at bruk av anabole steroider i store doser hos noen, kanskje spesielt disponerte individer, kan utløse psykiske tilstander som er betegnet som mani/hypomani, dvs. tilstander som også kan innebære økt aggressivitet.
       I befolkningsundersøkelser er det en assosiasjon mellom bruk av anabole steroider og aggressiv adferd og voldsutøvelse (både som forøver og som offer). Om og i hvilken grad denne assosiasjonen avspeiler en årsaksmessig sammenheng, er ikke klarlagt. Det er godt vitenskapelig belegg for at også andre faktorer enn bruken av anabole steroider kan bidra. De miljøer som bruker anabole steroider, er også gjerne preget av bruk av legale og illegale rusmidler, av annen risikoadferd og av andre terskler for voldelig atferd enn det som gjelder mer generelt i befolkningen.
       Rapporten fra arbeidsgruppen ble sendt på høring 12. februar 2004. Høringsinstansene var også denne gangen delt i synet på spørsmålet om kriminalisering, men flere instanser hadde skiftet standpunkt og gikk imot kriminalisering - dette gjaldt bl.a. Den Norske Advokatforening.
       Kriminalisering av visse dopingmidler reiser etter mitt syn prinsipielle spørsmål om bruk av straff. Hvilke prinsipper som bør legges til grunn for spørsmål om kriminalisering er behandlet i Ot.prp.nr.90 (2003-2004) Om lov om straff (straffeloven) som ble fremmet for Stortinget rett før sommeren, se særlig kapittel 7 om prinsipper for kriminalisering. I proposisjonen tas det til orde for at det såkalte skadefølgeprinsippet bør være et utgangspunkt og grunnvilkår for kriminalisering: Atferd bør bare gjøres straffbar dersom den fører til skade eller fare for skade på interesser som bør vernes av samfunnet. Dette innebærer blant annet at straff som hovedregel ikke bør brukes på handlinger som utelukkende eller i det alt vesentlige er skadelige for gjerningspersonen selv.
       
       Jeg legger til at straffeloven § 162 b uansett ikke vil være noen hensiktsmessig plassering av et nytt straffebud, fordi strafferammen bør være så lav at det dreier seg om en forseelse. Ettersom det dreier seg om en form for misbruk av legemidler, kan mye tale for å plassere bestemmelsen i legemiddellovgivningen slik det ble foreslått i 2001."

Det veiet trolig tungt for justisministeren at KRIPOS meget klart gikk mot kriminalisering basert på følgende hovedpunkt:
-beslag av dopingmidler utgjør kun ca 3% ift volumet av beslaglagte narkotiske stoffer
-bruk av rusmidler gir langt større helseskader enn bruk av AAS
-de dosene som er vanlige hos AAS-brukere i Norge ligger innenfor doser som er brukt i forskningsforsøk som har søkt å finne sammenhenger mellom AAS og aggressiv opptreden, og KRIPOS avviser at noen slik årsakssammenheng er dokumentert.

"Kripos går imot lovendringsforslaget. En rekke studier viser entydig at det neppe er noen slike sammenhenger. Når det er så stor forskjell i helserisiko mellom misbruk av narkotika og dopingmidler, har vi valgt å legge det til grunn for å si nei til forslaget", sier leder ved kjemisk avsnitt i Kripos, Tormod Bønes, til NRK.

Holdningsskapende arbeid, og ikke minst formidling av KUNNSKAP, er nøkkelen til at ADN kan nå fram med et budskap. Det korstoget som nå gjennomføres virker imidlertid totalitært, og gjør at troverdigheten til ADN svekkes.
 

Utlogget AntiDopingNorge

 • Litt godt kjent
 • **
 • Innlegg: 91
 • Honnør: 44
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 91

 • Stiftelsen Antidoping Norge
SV: Mener doping må kriminaliseres
« #21 : 08. mai 2005, 19:42 »
La meg, for ordens skyld siden det å diskutere dette spørsmålet på en nyansert måte er som å prøve å kaste snøballer i helvete, si at jeg fullt ut støtter anti-doping arbeidet i organiserte idretter.
Jeg har også forståelse for at ADN, gitt sin oppgave, mener det beste ville være å kriminaliserer bruk og erverv av dopingmidler.

Men det er selvsagt et meget alvorlig og prinsipielt spørsmål om hva som bør kriminaliseres i et moderne samfunn, og dette går langt, langt utover spørsmålet om antidoping i idrett. <klipp>

Du ha rmange gode poenger. ADN ønsker prinsippielt en kriminalisering av bruk, men vi kjører ikke frem denne saken nå nettopp fordi den ble behandlet i Stortinget i fjor høst.

Klippet i denne tråden var svar på direkte spørsmål og ikke ledd i en fremkjøring i media.

Det er jo et paradoks at innførsel, besittelse (utover eget bruk), kjøp og salg er straffbart, men ikke bruk.

Når det gjelder misbruk blandt jenter er dette noe ADN ikke selv har statistik grunnlag for å hevde, men dette fremkom i Dagsavisen.

Det vi har grunnlag for å hevde er at bruken av AAS blandt ungdommer er tiltagende og at dette utgjør ett samfunnsproblem. Derfor forsøker vi på flere områder å sette iverk tiltak for å snu denne trenden.

Har du spørsmål eller informasjon kan du kontakte Antidoping Norge på 2102 9200 eller post@antidoping.no. Mer informasjon finner du på www.antidoping.no

Utlogget 25årstrening

 • Tungvekter
 • *******
 • Innlegg: 3 259
 • Honnør: 270
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 3 259

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #22 : 08. mai 2005, 21:26 »


Du ha rmange gode poenger. ADN ønsker prinsippielt en kriminalisering av bruk, men vi kjører ikke frem denne saken nå nettopp fordi den ble behandlet i Stortinget i fjor høst.

Klippet i denne tråden var svar på direkte spørsmål og ikke ledd i en fremkjøring i media.

Det er jo et paradoks at innførsel, besittelse (utover eget bruk), kjøp og salg er straffbart, men ikke bruk.

Når det gjelder misbruk blandt jenter er dette noe ADN ikke selv har statistik grunnlag for å hevde, men dette fremkom i Dagsavisen.

Det vi har grunnlag for å hevde er at bruken av AAS blandt ungdommer er tiltagende og at dette utgjør ett samfunnsproblem. Derfor forsøker vi på flere områder å sette iverk tiltak for å snu denne trenden.Ja, det er en ulykke dersom dette er et tiltakende problem blant ungdommer! Personlig er jeg, både i mitt yrke og som lokalpolitiker, litt opptatt av proporsjonene i dette. Jeg ble feks ganske sjokkert etter å ha vært en rundtur og besøkt rektorer og lærere ved videregående skoler i den byen hvor jeg bor. Det viser seg at narkotika-dealere har faste møteplasser etter skoletid hver fredag, hvor dels tunge stoffer blir solgt til skoleelver ned i 15 årsalderen...Når jeg da ser hvor utrolig lite vi tilsynelatende er i stand til å gjøre med dette problemet, må jeg si at jeg som far og samfunnsborger ønsker 110% innsats på rusomsorgen og forebygging på dette området, og at politi og andre offentlige instanser må prioritere dette. At kroppsfikseringen er gått av støvleskaftene blant ungdommen er et problem, men for meg er pushing av narkotika til skoleelever noe verre, tross alt.

Utlogget GAMMERN

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 5 889
 • Honnør: 791
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 5 889

 • Gammel kødd
SV: Mener doping må kriminaliseres
« #23 : 09. mai 2005, 01:51 »


Ja, det er en ulykke dersom dette er et tiltakende problem blant ungdommer! Personlig er jeg, både i mitt yrke og som lokalpolitiker, litt opptatt av proporsjonene i dette. Jeg ble feks ganske sjokkert etter å ha vært en rundtur og besøkt rektorer og lærere ved videregående skoler i den byen hvor jeg bor. Det viser seg at narkotika-dealere har faste møteplasser etter skoletid hver fredag, hvor dels tunge stoffer blir solgt til skoleelver ned i 15 årsalderen...Når jeg da ser hvor utrolig lite vi tilsynelatende er i stand til å gjøre med dette problemet, må jeg si at jeg som far og samfunnsborger ønsker 110% innsats på rusomsorgen og forebygging på dette området, og at politi og andre offentlige instanser må prioritere dette. At kroppsfikseringen er gått av støvleskaftene blant ungdommen er et problem, men for meg er pushing av narkotika til skoleelever noe verre, tross alt.

Det forbauser meg at det kan virke som enkelte ikke er klar over omfanget og økningen av "treningsdop" blant ungdom. Forskningen ligger selvfølgelig på etterskudd så tendensen må fanges opp ute i det virkelige liv. Min erfaring etter å ha vært nomade i de siste år er at den store økningen nå er i gruppen 14-20års gutter for steroider og for jenter/damer så øker forbruket av diverse "burners"(efedrin, clenbuterol ..) kraftig. Endel av disse unge menneskene er i tillegg til å drive uorganisert trening også tilknyttet idrettslag gjennom ballspill, kampsport etc. Dvs at selv om hovedutfordringen ligger innen uorgansisert aktivitet(helsestudio), så lurer det seg også tilbake inn i den organiserte idretten.
Hvorvidt dette kriminaliseres har ingen praktisk betydning(jamfør narkotika). Svaret må være saklig opplysning og få frem budskapet om at effektiv trening/kosthold vil gi gode resultater og gjøre doping unødvendig.
Perser: Stevne 305-205-290
           Trening 315-210-300

Utlogget Saktemensikkert

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 4 644
 • Honnør: 310
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 644

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #24 : 09. mai 2005, 08:49 »
Svaret må være saklig opplysning og få frem budskapet om at effektiv trening/kosthold vil gi gode resultater og gjøre doping unødvendig.
Dette er noe jeg savner, både i skoleverk, i organsiert idrett og på treningssentre. Min erfaring fra skoleverket er at det har vært ganske stor uvitenhet blant lærerne knyttet til vekttrening. Dette er nok i ferd med å endre seg, da den nye generasjon lærere sannsynligvis har et S.A.T.S. medlemsskap e.l. fra studietiden.

Her på forumet florerer historiene fra de større treningskjedene om dårlig oppfølging fra instruktørene, og også mangelfull kunnskap om kroppsbygging (i forstand av å i det hele tatt bygge muskler for å endre utseendet) blant disse. De fleste unge i dag blir vel fremdeles i stor grad overlatt til Joe Weider og Arnold Schwartzenegger for å se seg om etter treningstips, og dette mener jeg ikke er tilstrekkelig.

Uvitenhet rundt vekttrening er nok utbredt, samtidig som "kravet" til en "bedre kropp" sannsynligvis øker. Eller; kravet er nok det samme, men det er mer og mer vanskelig for unge å etterkomme disse (mer stillesittende liv).

Holdningsskapende arbeid mot doping er - slik jeg ser det - et av de viktigste virkemidlene man har. For min del er det de moralske spørsmålene som gjør at jeg tar avstand, mer enn frykten for eventuelle bieffekter, selv om selvsagt dette er minst like viktig. Det blir vel litt som å ikke tro at en bilulykke vil kunne ramme en selv.

Jeg mener også at - som Trener er inne på - folk må læres bedre opp til hvordan vekttrening og kardio kan brukes til å oppnå de resultatene de ønsker. Man kan gjerne moralisere rundt det at så mange trener "kun" for å se bedre ut, men dette tror jeg hverken er nytt, historisk sett, eller spesielt skadelig i seg selv.

Saken er at mange vil se bedre ut - om man liker det eller ei - og da burde man heller se på dette som en mulighet for å få folk i form enn å betrakte det som et sykdomstegn som må "helbredes".

Mer kunnskaper om trening = mindre behov for raske løsninger?
VEIKING POWER


Konkurrerende utøver - Styrkeløft

Medlem av Bodø SK

Squats were one of my favourite back exercises - Schwartzenegger

Utlogget 25årstrening

 • Tungvekter
 • *******
 • Innlegg: 3 259
 • Honnør: 270
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 3 259

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #25 : 09. mai 2005, 09:06 »
Hvorvidt dette kriminaliseres har ingen praktisk betydning(jamfør narkotika). Svaret må være saklig opplysning og få frem budskapet om at effektiv trening/kosthold vil gi gode resultater og gjøre doping unødvendig.

Du mener at det ikke har noen praktisk betydning for utbredelsen om det er kriminelt eller ikke, av samme grunner som vi har sett med narkotika??  AAS er neppe avhengighetsskapende på samme måte som enkelte narkotiske stoffer. Men her diskuterte vi altså kriminalisering, og dette spørsmålet er avgjort av myndighetene i denne omgang.

Tendensen må fanges opp i det virkelige liv? Ja, det har du sannelig rett i, men da skal vi også være så ærlige at vi innrømmer at vi driver anekdotisk bevisførsel. Som deg har jeg vært nomade de siste årene, men i de miljøene jeg har trent har jeg sett uhyre få eksempler som kan tyde på bruk av AAS. At du kan ha gjort andre observasjoner der du har trent må jeg bare ta ditt ord for, på samme måte som du må ta mitt ord for mine observasjoner. Når det gjelder bruken av enkelte "fettforbrennende" preparat, mener jeg det er sannsynlig at du har rett. Trolig er det her vi vil se de fleste positive prøvene i fremtiden.

Vi er fullstendig enige i at hovedpoenget må være kunnskap-som jeg har sagt gjentatte ganger her inne: det er idioti når ungdommer tyr til AAS for å få "raske resultater". 

Utlogget GAMMERN

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 5 889
 • Honnør: 791
 • Utlogget Utlogget

  Innlegg: 5 889

 • Gammel kødd
SV: Mener doping må kriminaliseres
« #26 : 09. mai 2005, 12:56 »
Sitat
"Tendensen må fanges opp i det virkelige liv? Ja, det har du sannelig rett i, men da skal vi også være så ærlige at vi innrømmer at vi driver anekdotisk bevisførsel. Som deg har jeg vært nomade de siste årene, men i de miljøene jeg har trent har jeg sett uhyre få eksempler som kan tyde på bruk av AAS."

Er klar over at ingen har "beviser".  Det er ikke slik at det synes utenpå, hvilke som bruker dop i særlig grad. Jeg er også klar over at de fleste voksne ikke aner hva som foregår.
Tror heller det handler om hvilken tillit/rolle du får til disse ungdommene hvis du ønsker å få kunnskap om tingenes tilstand.
Noe av det typiske er jo at når problemet endelig blir indentifisert, så har det gjerne pågått lenge og blir da automatisk vanskeligere å få bukt med.

Sitat
Du mener at det ikke har noen praktisk betydning for utbredelsen om det er kriminelt eller ikke, av samme grunner som vi har sett med narkotika??  AAS er neppe avhengighetsskapende på samme måte som enkelte narkotiske stoffer.
Narkotikaeksemplet viser tydelig at omsetning og bruk ikke har latt seg stanse, bare tiltatt i omfang.
Igjen uten og ha "beviser", vil jeg si at AAS i høyeste grad er avhengighetsskapende. Det rushet du får når du er "på" og den nedturen som kommer når du er "av" disponerer i høyeste grad for avhengighet. Disse psykiske effektene er svært sammenfallende med endel stoffer. Tror mange brukere som "bare skulle ta 1 kur" kan bekrefte det.
Perser: Stevne 305-205-290
           Trening 315-210-300

Utlogget Hans Høyhet

 • Litt godt kjent
 • **
 • Innlegg: 66
 • Honnør: 310
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 66

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #27 : 09. mai 2005, 13:13 »

Narkotikaeksemplet viser tydelig at omsetning og bruk ikke har latt seg stanse, bare tiltatt i omfang.
Igjen uten og ha "beviser", vil jeg si at AAS i høyeste grad er avhengighetsskapende. Det rushet du får når du er "på" og den nedturen som kommer når du er "av" disponerer i høyeste grad for avhengighet. Disse psykiske effektene er svært sammenfallende med endel stoffer. Tror mange brukere som "bare skulle ta 1 kur" kan bekrefte det.

Det er jo mange forskjellige former for avhengighet da, og AAS vil ikke skape noen fysisk avhengighet i form av at kroppen bare må ha det. I utgangspunktet ikke noen psykisk avhengighet heller - selv om det i utgangspunktet kan virke slik.

Det som er saken er at når man skal av igjen, vil man miste noe masse selvklart, over tid det aller meste. For mange er dette selvsagt vanskelig å akseptere, det er jo bare å ta en titt på en som er på ordiner diett det. Han føler seg ikke akkurat stor og sterk etterhvert som dietten skrider frem. Dette har du sikkert erfart selv også ? Kan vi da konkludere med at trening er vanedannende også ? Alikevel ser vi folk slutter med å trene etterhvert, i alle fall om vi ser på den store mengden.

Problemet derimot for mange som "bare skulle ta en kur" er nok at kuren neppe stod helt til forventningene. Man ble jo ikke Hulken over natten. Altså ble ikke målsettningen nådd. Med vanlig trening går det saktere igjen, og det er nettopp der inngangsporten til den onde sirkelen ligger. I at man ikke når målet så fort man vil pga. urealistiske håp for en kur. Og for det andre at man gjerne flytter målsettningen lenger og lenger frem - når et mål er nådd så er det lett å definere et nytt et.

Siden jeg har stått frem som jeg har gjort, kan jeg godt ta et eksempel på hvordan dette var for meg en gang i tiden for å belyse det jeg prøver å si. For min del nådde jeg ca. 95 kg på normal måte, da rimelig rippet. Selvsagt hadde det være moro å komme over 100 kg, med litt "hjelp" kanskje fort også ? 100 kg ble nådd det, men 110 kg MÅ jo være artigere da ! For ikke å snakke om 120 kg .... Regner med du ser sirkelen og målsettningen som stadig flyttes. Er det da riktig å si at det er AAS som er vanedannende, eller er det rett og slett en iboende higen etter å nå slike mål som gjør dette ? At uansett om man trente rent eller ikke ville man alltid blitt større og større så langt det var mulig, forskjellen er bare at man har noe som kan dytte grensen enda litt lenger. Men grenseskillene er vage her, det kan jeg være enig med deg i. Er det denne søkenen som definere den gjevne misbruker av AAS ?

At det er den "rusen" som er farlig, kan jeg godt skrive under på. Og da kan man havne i situasjonen at man alltid er på. At veien dit er kort er det ingen tvil om, men den virkelig grunnen til det skyldes nok ikke "hjelpemidlet" alene. For min egen del var det min iboende egenskap etter å nå nye mål som skapte dette, det iboende konkurranseinstinktet rett og slett.
I'm a bodybuilder and I'm OK, I sleep all night and I train all day.... Knebøy
Man vet aldri når en får bruk for et jernrør

Utlogget Saktemensikkert

 • .: Aktivutøver :.
 • ******
 • Innlegg: 4 644
 • Honnør: 310
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 4 644

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #28 : 09. mai 2005, 14:22 »
Veldig godt poeng, Hans Høyhet. Angående dette med "avhengighet"; jeg er helt enig i at man nok ser den samme form for grenseflytting for en som trener rent. Problemet slik jeg ser det - og dette sies med mangelfull innsikt i hva det vil si å faktisk dope seg - er vel kanskje at denne grenseflyttingen kan bli mer risikabel når man går på dop?!
VEIKING POWER


Konkurrerende utøver - Styrkeløft

Medlem av Bodø SK

Squats were one of my favourite back exercises - Schwartzenegger

Utlogget Hans Høyhet

 • Litt godt kjent
 • **
 • Innlegg: 66
 • Honnør: 310
 • Utlogget Utlogget

 • Kjønn: Mann
 • Innlegg: 66

SV: Mener doping må kriminaliseres
« #29 : 09. mai 2005, 14:36 »
Veldig godt poeng, Hans Høyhet. Angående dette med "avhengighet"; jeg er helt enig i at man nok ser den samme form for grenseflytting for en som trener rent. Problemet slik jeg ser det - og dette sies med mangelfull innsikt i hva det vil si å faktisk dope seg - er vel kanskje at denne grenseflyttingen kan bli mer risikabel når man går på dop?!

Slik jeg ser det, er det både og egentlig. For ting er på en måte litt som høna og egget, i hvert fall slik jeg ser det. Rent hadde jeg kanskje vært fornøyd med 100-105 kg rimelig rippet og innsett mine begrensninger deretter. Med doping blir jo begrensningene annerledes naturlig nok, og på en annen størrelse. Risikoelementet her kommer inn i det øyeblikket man ikke lenger innser sin egen begrensning, men i "affekt" dobler en allerede stor dose. Men i mine øyne et det nøyaktig den samme "driven" etter nye mål er drivstoffet.

Kort oppsummert vil jeg derfor si at doping kan få en person til "å miste hodet", og det er da farene kommer. Hvor ting kommer ut av kontroll. Det er jo klart, det kan sies at man er ute av kontroll i det øyeblikket man starter. Men syntes uansett det er viktig å understreke forskjellen på å ha klarlagt alle farer og eventuelle konsekvenser et misbruk kan få. Hadde man klarlagt dette mye bedre, fått de rette personene til å stå frem i et samarbeid med ADN, hadde man kommet mye lenger enn ADN har kommet i dag. Man kan tross alt ikke tørrlegge en alkoholiker med en som aldri selv har smak alkohol heller, i hvert fall er det mye verre. Å ta en titt inn i AA (anonyme alkoholikere), og lære av metodikk og fremgangsmåte derfra; da kan man se muligheter i holdningsskapende og etikkskapende arbeid.

For å avslutte det jeg egentlig begynte på, så er et jo klart risikoen er større på dop. Min erfaring er at man lettere mister hodet med bruk av AAS, man flytter grensene latterlig langt for hva man faktisk vil åpne og danner seg derfor drømmer som fort kan bli uoppnålige. Nettopp det er det farlige elementet med AAS, og det som danner roten til en potensiell avhengighet.
I'm a bodybuilder and I'm OK, I sleep all night and I train all day.... Knebøy
Man vet aldri når en får bruk for et jernrør

Gå til:  

Disse kosttilskuddene er glemt for mange, men som alle bør ta.

5 digge middager med cottage cheese

Kosthold09.08.2021270

Cottage cheese er blitt en svært populær matvare!
Det er en risiko forbundet med treningen og løftene man utfører
Det finnes så mange gode varianter av middagskaker enn bare karbonadekaker.

5 fordeler med stående leggpress

Trening28.06.202153

Det er mange fordeler med å trene leggene dine. Se her!