Helsefremmende effekter og kroppsbygging

Diverse25.08.2011Rita Immerstein0

I januar 2011 ble det lagt ut en kvantitativ spørreundersøkelse på Treningsforum.no som handlet om hvilke helsefremmende effekter personer opplevde at de fikk av å drive med kroppsbygging.

Jeg takker for de 743 besvarelsene som ble gitt og vil her redegjøre for hovedresultatene. Det er knyttet mye positive opplevelse til å drive med kroppsbygging slik resultatene foreligger. Treningsglede, engasjement, forpliktelse og mestringsopplevelser er noen av beskrivelsene som passer til mange av de besvarte spørsmålene. Fokuset mitt var å undersøke om idretten bidrar til å skape noen positive effekter utover selve treningen. Dette kan knyttes til at treningen er meningsfull(Antonovsky, 1994) fordi den bidrar til "noe mer". Treningen som kilde til helse kan f.eks bestå i økt energinivå, flere mestringsopplevelser, en bedre hverdag, færre smertetilstander, bedre fysikk m.v.

Noen av resultatene på enkelte spørsmål var overraskende og dette var blant annet knyttet til betydningen av det sosiale nettverk, støtte fra andre og tillit til å be om hjelp fra andre på treningen. Overraskende fordi det var en forventning om at spørsmålene ville bli besvart med en høyere tallplassering enn det som forelå som resultat da undersøkelsen ble lukket.

Undersøkelsen bestod av 33 spørsmål og kategoriseringen av spørsmålene vil framkomme av overskriftene nedenfor. Undersøkelsen bestod av skaleringsspørsmål fra 1 til 7. Utgangspunktet for skaleringen var at jo høyere tall desto mer riktig var påstander og positive opplevelser av idretten. Svært mange av svarene er gitt med et høyt skaleringstall, det vil si 5, 6 eller 7.

Det var 88% menn og 12% kvinner som deltok i undersøkelsen. Den største deltakelsen sett i forhold til alder var mellom 18 og 35 år og utgjorde 83% av antall besvarelser. De fleste hadde trent i mer enn 2 år og i underkant av 10% hadde deltatt i konkurranser.

Treningens betydning

Funnene i undersøkelsen tyder på at idretten i stor grad oppleves som svært interessant og er en kilde til glede. Flere har helt klare mål med treningen og i all hovedsak så oppleves det som et savn når treningen ikke kan gjennomføres.

Mestring

Flere av spørsmålene som ble stilt var knyttet til begrepet mestring. Idretten gir, i følge de svarene som er gitt, både mer energi og økt kapasitet til å håndtere hverdagens krav. Både fysisk helse, selvtillit og hverdagsliv ble positivt forbedret. I tillegg til opplevd mestring indikerer resultatene at læring og økt kunnskap om egen helse og selve idretten er betydningsfullt.

Motivasjon

Undersøkelsen tok ikke for seg motivasjonen og bakgrunnen for hvorfor personer hadde valgt å drive med kroppsbygging, men derimot hva som bidro til å opprettholde motivasjonen. Motivasjon utløser handling og et behov for å bevege seg mot noe(Ryan & Deci, 2000).

Svarene viser at individuelle helseeffekter er viktig for videre motivasjon. Dessuten var kunnskap og læring viktige faktorer som bidro til å beholde motivasjonen. De viktigste helsefremmende effektene ser ut å være fysisk fremgang(63%), økt selvtillit(25%) og økt kunnskap om egen helse(21%).

Undersøkelsen inneholdt et avsluttende spørsmål som åpnet for en individuell kommentar i forhold til opprettholdelse av framtidig motivasjon. De mest hyppige tilbakemeldingen på de helsefremmende effektene av trening var fysisk fremgang i form av økt styrke, visuelle resultater og rehabiliterings- og sykdomsreduserende effekter. Mental helse i form av økt energifølelse, mestring og selvtillit kom også fram som viktige elementer for videre motivasjon til å drive med kroppsbygging. Det å mestre hverdagens krav ved å få økt overskudd, holde seg frisk og få en god alderdom var også vektlagt.

Variasjoner i besvarelser

Undersøkelsen inneholdt mange spørsmål og svaralternativer. Ikke alle spørsmål viste like opplagte tendenser eller resultater. På enkelte spørsmål var hele svarbredden fra 1 til 7 benyttet. Dette gjaldt blant annet følgende påstander:
• Det er viktig for meg at andre ser at jeg trener
• Det er viktig for meg å få støtte fra andre i forhold til å opprettholde motivasjonen i forhold til idretten
• Jeg har tillit til at jeg kan søke om hjelp og kunnskap hos andre på treningen

I tillegg ble spørsmål og påstander knyttet til det sosiale nettverk i stor grad besvart over hele tallbredden fra 1 til 7. Disse variasjonene kan tyde på at det er større forskjeller hvorvidt disse faktorene har en betydning hos hver enkelt. Dette kan ha sammenheng med at kroppsbygging er en individuell idrett. Dessuten kan graden av indre eller ytrestyrt motivasjon muligens bidra til å eliminere eller forsterke behov for støtte og styrking av sosiale relasjoner. Undersøkelsen viser at unge personer i undersøkelsen søker mer hjelp og kunnskap hos andre, mens voksne i mindre grad gjør dette. Det tenkes at voksne har lengre erfaring med idretten og mer kunnskap som veier opp for et eventuelt støttebehov.

Dette er en kort oppsummering av hovedresultatene. Det ble en omfattende undersøkelse takket være alle besvarelsene som ble gitt av medlemmer på Treningsforum. Funnene viser at kroppsbygging er en idrett med svært mange positive helsegevinster for et stort antall mennesker. Noen har deltatt i konkurranse, andre vurderer å drive med idretten på et mer ambisiøst- og konkurranseorientert nivå, mens andre trener for å ivareta eller forbedre helsen eller rett og slett eliminere og forbygge sykdom og smerte. Kroppsbygging utøves på flere nivåer og bidrar til å skape helse for den enkelte slik undersøkelsens resultater framstår i dag!

Referanser:
Antonovsky, A.(1994) Halsans mysterium, Køping, Bokforlaget natur och kultur, 1991

Immerstein R. H.(2011) Undersøkelse om kroppsbygging, Artikkel på Treningsforum, Internettside 12.01.2011:
http://www.treningsforum.no/php/art.php?id=1553

Ryan R. M. & Deci E. L.(2000) Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, Academic Press, Contemporary Educational Psychology 25, s. 54-67
http://academic.research.microsoft.com/Paper/2065550  
Lesedato: 06.05.2011

 

 


Rita Immerstein 

Rita har mer enn 20 års erfaring fra sportssenterbransjen og er sertifisert aerobic-, trx- og grid instruktør og deltar aktivt i fitness- og kroppsbygger konkurranser. Hun har master i helsefremmende arbeid, ernæringsutdanning og solid erfaring med diett og styrketrening.

Kommer snart...

01.01.19700

Kommer snart...

01.01.19700

Kommer snart...

01.01.19700

Kommer snart...

01.01.19700

Slik finner du treningsmotivasjonen etter et opphold.
Kalkun på nyttårsaften er en tradisjon. Godt Nytt År!
Hvis du vil forbrenne fett er tredemølle og sykkel gårsdagens nyheter.

Slik kommer du i form i 2020

Trening28.12.20192075

Følg disse 6 rådene for hva du må eller bør gjøre.

Kardio eller styrketrening først?

Trening23.12.2019352

Hva bør du trene først for optimal effekt?